Biopõhiste lahustite standardite määratlemine

pexels

2012. aastal tutvustas Euroopa Komisjon osana aruka ja rohelise majanduskasvu edendamise strateegiast „Euroopa 2020” biomajandusstrateegiat, milles soovitati suurendada biopõhiste toodete kasutamist 2020. aastaks. Selleks oli vaja määratlusi, hindamismeetodeid, märgistusi ja standardeid arendada. Selles kontekstis sai CEN ülesandeks töötada välja standardid mitmele biopõhisele tootele. Tehnilisi tulemusi, samuti tervise-, ohutus- ja keskkonnaaspekte hakati arutama TC411 raames ja ESIG-ist sai biopõhiste lahustite standardi välja töötanud töörühma koostaja. 

ESIG ja selle liikmed on osalenud EL-i standardimisprotsessis, sageli riiklike delegatsioonide kaudu. ESIG-i suurim osalemine standardi väljatöötamisel saavutati siis, kui Euroopa Standardikomitee (CEN) avaldas 1. novembril 2017. aastal esimese biostööstuses kasutatavate materjalide tootestandardi (EN16766: 2017: Biopõhised lahustid-nõuded ja test). Tänaseni on see ainus biopõhiste materjalide tootestandard.

EN16766: 2017- Biopõhised lahustid. Nõuded ja katsed.

See Euroopa standard seab biopõhistele lahustitele nende biopõhise sisu, tehniliste omaduste ja katsemeetodite nõuded. Selles sätestatakse omadused ja üksikasjad, et hinnata, mil määral biopõhised lahustid:

  • on jõudlusega seotud omaduste poolest otstarbekohased
  • järgivad üldiselt lahustite suhtes kehtivaid tervise-, ohutus- ja keskkonnanõudeid
  • on saadud biomassist

Standard määrab kindlaks lahustiklassid, mis põhinevad biopõhise süsinikusisalduse ja biopõhise sisalduse protsendil. Standardis EN 16575 määratletakse mõiste "biopõhine" biomassist tuletatuna ja selgitatakse, et "biopõhine" ei tähenda "biolagunevat". Lisaks ei tähenda "biolagunev" tingimata "biopõhise" materjali kasutamist.

ESIG peab oluliseks ohutuse ja jätkusuutlikkuse aspektide täielikku hindamist, kuna biopõhised lahustid ei ole oma olemuselt jätkusuutlikumad ega ohutumad ja puhtamad. Tõepoolest, füüsikalised keemilised ja toksilised omadused on lähteainest olenemata samad. Seetõttu eeldatakse, et biopõhised lahustid jäävad nišitooteks, nagu järeldati 2019. aasta Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringust, milles analüüsiti põhjuseid (ülevaade biopõhiste kemikaalide Euroopa turust). ESIG-i liikmed pakuvad jätkuvalt oma panust ja toetust sellistele algatustele nagu „Euroopa keemiatööstuse teekaart biomajanduse suunas” ja vältimaks rohelise pesemise tavadest tulenevaid turumoonutusi.