EKTL sisend Eesti seisukohtade kujundamiseks EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketti

Pexels

10. septembril esitas Eesti Keemiatööstuse Liit Keskkonnaministeeriumile sisendi, milles olid välja toodud Liidu seisukohad EL kliima- ja energiaalase seadusandluse paketi "Eesmärk 55" kohta. 

Peamised seisukohad olid,et Eesti on EL kliimaeesmärgid täitnud rohkem kui 15 aastat ennetähtaegselt, mistõttu puudub vajadus kliimapoliitika negatiivset mõju Eestis suurendada. Lisaks on teatud eesmärkide puhul suur tõenäosus, et suureneb ka teatud elanikkonna gruppide vaesusrisk. Samuti toodi välja, et kliimapoliitika kulu peab olema ettevõtetele ettenähtav. Oluline on mõelda ühiskonnale tervikuna, võttes arvesse Eesti varasemaid pingutusi keskkonna- ja kliimateemade osas.

Tehti ettepanek asuda töötama välja kliimavaldkonna raamseadust (Kliimaseadust). Kliimaseadus looks vajaliku õigusliku raamistiku, mis:

  • koondaks erinevates poliitikadokumentides ja õigusaktides sisalduvad Eesti riigiülesed ja valdkonnapõhised kliimaeesmärgid, nende ajalise raami, seose teiste seaduste, EL õiguse ja rahvusvaheliste lepingutega;
  • sätestaks kliimaeesmärkide täitmiseks asjakohased ja proportsionaalsed isikute õiguste ja vabaduste tagamiseks vajalikud normid;
  • ühtlustaks ja defineeriks asjassepuutuvad mõisted;
  • sõnastaks põhiseaduse põhimõtted, mida kliimareformi läbiviimisel järgitakse, näiteks parlamendireservatsioon, põhiõiguste lünkadeta kaitse, õiguskindlus, proportsionaalsus ja võrdne kohtlemine.

Täies mahus EKTL sisend on kättesaadav allolevas dokumendis.