Ettevõtted, kes turustavad kemikaale ELis, peavad valmistuma Ühendkuningriigi väljaastumiseks EList.

Pexels

Jagame alljärgnevalt keemiatööstuse ettevõtetele Kemikaaliameti teavitust Brexitiga kaasnevate oluliste muudatuste kohta:

"UK väljaastumine EList hakkab mõju avaldama pärast 29. märtsi 2019, millest alates UK kuulub ELi  määruste mõistes nn „kolmandate riikide“ hulka. Seetõttu tuleb juba praegu tegutseda, kui soovitakse täita kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevast määrusest (REACH); klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusest (CLP); ohtlike kemikaalide eksporti ja importi käsitlevast määrusest (PIC) ja biotsiidimäärusest (BPR) tulenevaid kohustusi.

Biotsiidid
Biotsiidi turustamiseks ja kasutamiseks ELi turul peab UKs asutatud biotsiidi loa- või registreerimistunnistuse omanik vormistama uue omaniku ELis.  Vajalik on selliste biotsiidide etikettidel ajakohastada loa- või registreerimistunnistuse omaniku andmed. Kõik loa- või registreerimistunnistuse omanikud peavad tagama, et kasutatava toimeaine tarnija oleks BPR artikkel 95 nimekirjas ka pärast Brexitit.

Kemikaalid
Kemikaalide allkasutaja ELis, kelle tarnija asub UKs, peab oma rolli säilitamiseks tarneahelas uurima oma praeguselt tarnijalt, kas ta on määranud omale ainuesindaja ELis või vajadusel valima tarnija EList. Vastasel juhul rakenduvad REACH- ja CLP-määrusest tulenevad importija kohustused. ELi levitaja, kes seni on tarninud UKst kemikaale ning seda jätkab, muutub samuti importijaks.

Ohtlike kemikaalide eksport ja import
ELis asutatud ettevõtted peavad edaspidi ekspordi korral arvestama UK kui „kolmanda riigiga“. Juhul kui UK lahkub EList väljaastumisleppeta, siis on loodud ajutine menetlus, et tagada ohtlike kemikaalide eksport UKsse esimese 35 päeva jooksul pärast Brexitit. Ajutine menetlus võimaldab ELi eksportijatel teatada kavandatavast ekspordist enne Brexitit ning see tuleb läbi viia väljaspool ePICi rakendust, kuni on teada UK väljaastumise kord. Kui väljaastumise kord on teada, siis kohaldatakse tavapärast PIC-määruse kohast menetlust.

Lisateavet leiab Euroopa Kemikaaliameti veebilehelt