Euroopa uus ringmajanduse tegevuskava ja tööstusstrateegia pakett kliimaneutraalse, konkurentsivõimelise ja digitaalse majandus jaoks

Pexels

Kokkuvõte Euroopa Komisjoni pressiteatest

11. märtsil 2020 võttis Euroopa Komisjon vastu uue ringmajanduse tegevuskava, mis on Euroopa rohelise kokkuleppe – Euroopa uue jätkusuutliku majanduskasvu tegevuskava üks peamisi alustalasid. Kogu toodete olelusringi hõlmavaid meetmeid sisaldava uue tegevuskava eesmärk on valmistada meie majandust ette rohelise tuleviku jaoks, tugevdada konkurentsivõimet, kaitstes samal ajal keskkonda, ja anda tarbijatele uued õigused. 2015. aastast alates tehtud tööle tuginedes keskendutakse uues kavas ringmajanduslikule toodetekujundusele ja tootmisele eesmärgiga tagada, et kasutatud ressursse hoitakse ELi majanduses võimalikult kaua. Kava ja selles sisalduvad algatused töötatakse välja tihedas koostöös ettevõtjate ja sidusrühmadega.

Esitatud ringmajanduse tegevuskavas, mis on osa ELi tööstusstrateegiast, sisalduvate meetmete eesmärk on:

 • muuta kestlikud tooted ELis normiks
 • anda tarbijaile suurem sõnaõigus. 
 • keskenduda sektoritele, kus kasutatakse kõige rohkem ressursse ja kus ringmajanduse potentsiaal on suur:
  • elektroonika ja IKT
  • patareid ja akud ning sõidukid 
  • pakendid
  • plastid
  • tekstiiltooted
  • ehitus ja hooned 
  • toit
 • tagada, et tekitatakse vähem jäätmeid.

Vaata täpsemalt SIIT.

Tööstusstrateegia pakett:

Paketi eesmärk on täita kolm peamist prioriteeti:

 • säilitada Euroopa tööstuse ülemaailmne konkurentsivõime,
 • minna edukalt üle kliimaneutraalsusele 2050. aastaks ja
 • kujundada Euroopa digitaalne tulevik.

Komisjon loob 2020. aasta septembriks tööstusfoorumi. Foorum koosneb tööstuse (sealhulgas VKE- de), tööturu osapoolte, teadlaste, samuti liikmesriikide ja ELi institutsioonide esindajatest. Sellest võib saada sobiv platvorm kõigi tulevaste valdkonnaüleste valdkonna üleste prioriteetide katmiseks. Vajadusel võidakse kutsuda oma teadmisi jagama ka konkreetsete sektorite eksperdid.

Kiire ülevaade:

• Uus Euroopa tööstrateegia on poliitiline avaldus. Selles rõhutatakse vajadust konkurentsivõimelise ELi tööstuse järele ning see hõlmab muu hulgas kavandatud meetmeid kriitiliste toorainete osas, meetmeid energiamahukate tööstusharude moderniseerimiseks ja dekarboniseerimiseks, kutsudes samas üles pöörama suuremat tähelepanu innovatsioonile, investeeringutele ja oskustele;

• VKE-strateegia eesmärk on vähendada bürokraatiat ja aidata Euroopa VKE-del ettevõtlusega tegeleda nii ühtsel turul kui ka mujal, samuti toetada neid digitaal- ja keskkonnasäästlikes üleminekutes;

• Ühtse turu tõkete aruandes määratletakse ühtse turu mitmesugused takistused, võttes arvesse Euroopa ettevõtete ja tarbijate vaatenurka. Selles osutatakse selliste tõkete algpõhjustele (st piiravad ja keerulised riiklikud eeskirjad, piiratud haldussuutlikkus, ELi eeskirjade ebatäiuslik ülevõtmine ja nende ebapiisav jõustamine);

• Nende tõkete kõrvaldamiseks esitas Komisjon ühtse turu eeskirjade parema rakendamise ja jõustamise tegevuskava. Tegevuskavaga luuakse komisjoni ja liikmesriikide ühine töörühm, et tugevdada koostööd ühtse turu eeskirjade jõustamisel. Komisjon toetab riiklikke ja kohalikke asutusi nende jõupingutustes Euroopa seadusi õigesti rakendada ja "ei kõhkle kindlameelselt astumast ühtse turu eeskirjade rikkumise vastu".