TTÜ Energiatehnoloogia instituut

 
Aadress
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
Esindaja
Professor Andres Siirde
E-post
andres.siirde@ttu.ee
Telefon
372 51972787

Tegevusvaldkonnad
Õppe-, teadus- ja arendustegevus loodusteaduste valdkonnas

Energiatehnoloogia instituut moodustati 1. jaanuaril 2017 Soojustehnika instituudi ja Keemiatehnika instituudi baasil.

Energiatehnoloogia instituudi tegevusvaldkonnad on keemiatehnika, keskkonnatehnika, soojustehnika, soojusjõuseadmed, soojusmajandus ja soojusenergeetika.

Instituudi teadustöö jaguneb kahte põhisuunda: põlevkivitehnoloogiad (keevkihtkatelde juurutamine põlevkivitööstuses, arvutusmetoodika põlevkivi ning põlemisproduktide koostise määramiseks, keskkonnaohutuse probleemid) ja väikeenergeetika (väikekatlad, tuuleenergeetika, bioenergia, energiamajandus). Instituut osutab teenuseid neljas akrediteeritud katsetustegevuse valdkonnas: kütuste, tuhkade, sadestiste keemilised analüüsid, õhuheitmete mõõtmine, rõhu all töötavate surveseadmete metalli seisundi määramine ja soojustehnilised mõõtmised.