EL Teatajas avaldati CLP määruse 14 ATP koos titaandioksiidi uue klassifikatsiooniga

Pexels

18. veebruaril 2020 avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni 4. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/217, millega muudetakse ja parandatakse ka määrust (EÜ) 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (tuntud kui CLP-määrus).

See muudatus on CLP-määruse 14. kohandamine tehnika ja teaduse arenguga (ATP-14). See sisaldab muu hulgas mitmeid olulisi muudatusi, millest alljärgnevalt toome välja titaandioksiidi puudutava osa:

 1. Lisatakse uus jaotis 2.12  CLP määruse teise lisa teise ossa: “Titaandioksiidi sisaldavad segud”.
  • Vedelsegudel, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaandioksiidi osakesi, mille aerodünaamiline läbimõõt on kuni 10 μm, peab pakendi märgisel olema järgmine ohulause:
   • EUH211: „Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.“
  • Tahketel segudel, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaandioksiidi, peab pakendi märgisel olema järgmine ohulause:
   • EUH212: „Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.“
  • Lisaks peab sellistel vedelatel ja tahketel segudel, mis ei ole üldsusele kasutamiseks ette nähtud ega ohtlikuks klassifitseeritud ja mis on märgistatud lausega EUH211 või EUH212, olema pakendi märgisel ohulause EUH210.
 2. VI lisa muudetakse järgmiselt:
  • Sissehingamisel kantserogeenseks (ohukategooria 2) klassifitseeritakse ainult pulbrilised segud, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaanidioksiidi osakestena, mille aerodünaamiline läbimõõt on ≤ 10 μm, või selliste osakeste koostisosana.

Oluline on märkida, et ATP-14 sisaldab titaandioksiidi klassifitseerimise ja märgistamise erimärkusi, et vältida aine mitteohtlike vormide põhjendamatut klassifitseerimist. Kuna titaandioksiidi sisaldavate segude kasutamise ajal võivad siiski teatud juhtudel tekkida ohtlikud tolmud ja tilgad, peavad nende toodete pakendil olevad sildid (märgistus) sisaldama asjakohaseid hoiatuslauseid (vt ülal), et teavitada kasutajaid ettevaatusabinõudest.

Rakendumise kuupäev:


1. oktoober 2021. a. (25. veebruari 2020. aasta parandus, Euroopa Liidu Teataja)