Ühisavaldus ELi keemiaalaste õigusaktide jõustamise kohta

pexels

ELi kemikaaliohutuse ja keskkonnaalaste õigusaktide jõustamine mängib keskset rolli Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava ja kemikaalide säästva arengu strateegia rakendamisel. Ükskõik kui ambitsioonikas seadusandlus paberil on, ei täida see kunagi tarbijate ja töötajate kaitsetaset, mida ta on välja pakkunud, kui seda ei jõustata nõuetekohaselt. Jõustamine on ka ELi ettevõtete konkurentsivõime seisukohalt ülioluline: ükski toode (toode, aine või segu) ei tohiks turule siseneda, kui see ei vasta ELi eeskirjadele. Seetõttu toetame täielikult jõustamist kui kemikaalide jätkusuutlikkuse strateegia teise kõrgetasemelise ümarlaua põhiteemat.

Eelkõige palume Euroopa Komisjonil ja ELi liikmesriikidel seada esikohale järgmised tegevused:

 1. Kemikaalide ja kaupade, sealhulgas veebiturgude impordi kontrolli karmistamine

  On piisavalt tõendeid selle kohta, et enamik keelatud või piiratud kemikaale sisaldavatest kaupadest pärineb väljastpoolt ELi. See on tarbijate turvalisuse küsimus, kuna paljud neist toodetest ostavad üksikisikud veebist. ELi turvavärava kaudu teatatud mittevastavuse juhtumid on vaid jäämäe tipp ja paljud teised juhtumid jäävad sageli märkamatuks.

  Nõuetele mittevastavad tooted vähendavad ka ELi kodumaiste tootjate ja turustajate konkurentsivõimet, kes investeerisid miljoneid ELi kemikaaliseaduse järgimisse. Lisaks ei pruugi seni, kuni keelatud kemikaalid sisenevad siseturule nõuetele mittevastava impordi kaudu ja seejärel sisenevad Euroopa ringlussevõtuvoogudesse, ELi ambitsioonikaid ringmajanduse eesmärke saavutada.
   
 2. Tagada, et uued piirangud on 100% jõustatavad


  See tähendab, et täitevasutustel peavad olema ühtlustatud ja standarditud kontrollkatsemeetodid, labori suutlikkus, eelarve ja vahendid, et kontrollida, kas tüüpilised proovid sisaldavad piiratud koguses kemikaale või mitte. Sellised ühtlustatud ja standarditud analüüsimeetodid peavad olema kättesaadavad enne piirangu vastuvõtmist, vastasel juhul ei saa turujärelevalveasutused ja väärtusahel kontrollida. Keemiatööstus on valmis andma oma panuse selliste analüüsimeetodite väljatöötamisse.

  Lisaks on üha suuremal hulgal piirangutel nii lai ulatus, et nende jõustamine on raske, kui mitte võimatu. Näiteks võib eelseisev naha sensibilisaatorite piirang kehtestada imporditud riiete kontrolli kuni tuhande erineva naha sensibilisaatori suhtes, samas kui on teada, et turujärelevalveasutustel ei ole selleks vahendeid ja suutlikkust. Üleminekuga riskijuhtimise üldistele lähenemisviisidele, mis on välja kuulutatud kemikaalide säästvuse strateegias, hõlmavad tulevased piirangud tõenäoliselt sadu aineid mitmel erineval otstarbel. See tähendab, et nõuetele vastavuse kontrollimiseks vajame kiiresti uusi lahendusi. Üleminekuga riskijuhtimise üldistele lähenemisviisidele, mis on välja kuulutatud kemikaalide jätkusuutlikuse strateegias, hõlmavad tulevased piirangud tõenäoliselt sadu aineid mitmel erineval otstarbel. See tähendab, et nõuetele vastavuse kontrollimiseks vajame kiiresti uusi lahendusi.

  Olemasolevate reguleerivate meetmete nõuetekohane jõustamine on sama tähtis, kuna see pakuks selgust ja oleks kasulik tööstusele, eriti VKEdele. Jõustamispüüdlustes tuleks esikohale seada ka ettevõtjad, kellel on juba eeskirjade eiramine.

  Kõiki olemasolevaid mehhanisme saab ja tuleks tõhusamalt kasutada jõustamise parandamiseks. Näiteks tuleks tugevdada ECHA jõustamisfoorumi ja muude asjakohaste teadmusvõrgustike rolli, et rakendada jõustatavust ja järelevalvet süstemaatilisemalt. Lisaks tuleks rohkem kasutada 2021. aasta juulis vastu võetud turujärelevalve määruse kohaseid vahendeid ja võrgustikke.

 3. Reguleerivate asutuste, erasektori ja kodanikuühiskonna vahelise koordineerimise ja andmete jagamise parandamisel võib olla suurem roll jõustamismeetmete toetamisel

  Näiteks võib erasektor teavitada ametiasutusi ning anda neile andmeid ja sektoripõhiseid teadmisi nõuetele mittevastavate toodete tuvastamiseks. Teabe digitaliseerimine peaks seda protsessi hõlbustama. On juba näiteid tööstussektorite kohta, kes loovad nõuandetelefonid nõuetele mittevastavatest artiklitest teatamise hõlbustamiseks ja edastavad selle teabe pädevatele asutustele. Vajame rohkem selliseid koostöönäiteid, et kiiresti ja süstemaatiliselt tuvastada probleemsed valdkonnad ning algatada kiireid meetmeid nõuetele mittevastavusega tegelemiseks. Samal ajal vähendab koostöö edendamine kõikides väärtusahelates ja tagamine kohustuste täitmise selgeks jaotamiseks kõigi tarneahela osaliste vahel ka õiguslikku ebakindlust allkasutajate jaoks.

  Tõhusamate jõustamismeetmete tööriistakomplekti loomine muudaks rahvatervist ja keskkonda tohutult. Täitmise kahekordistamine kindlustaks ka neile, kes järgivad ELi õigusakte ning investeerivad jätkusuutlikku keemiasse ja jätkusuutlikesse toodetesse, et nende konkurentsivõime jääb püsima. Lisaks suurendab tõhus jõustamine tarbijate usaldust ELi õiguse vastu.

Allikas: Joint statement on Enforcement of EU Chemical Legislation - cefic.org