Detergentide määruse läbivaatamise tulemused

Pexels

Infoks: Euroopa Komisjon avaldas eile detergentide määruse läbivaatamise tulemused. Pakett sisaldab pressiteadet Press Release , talituste töödokumenti Staff Working Document  (järeldused lk.65-70) ja selle kokkuvõtet its Executive Summary .

Komisjon tunnistab oma hinnangus, et määruse eesmärgid on saavutatud:

  • tagatud detergentide ja detergentide pindaktiivsete ainete vaba liikumine ELis (st piiriülene kaubandus)
  •  tagatud keskkonnakaitse kõrge tase:
  • paremate biolagundatavuse nõuete  abil tagatakse pesuvahendite lagunemine veeks, süsinikdioksiidiks ja biomassiks
  • fosfaatide piirangud edukalt rakendatud-
  • Inimeste tervise on kõrgetasemeliselt  kaitstud , võimaldades interneti kaudu juurdepääsu koostisosade täielikule loetelule

Läbivaatamisel tunnistatakse valdkondi, kus on vaja teha parandusi:

  • tarbijatele tuleb anda selgemat teavet,
  • olemasolevaid vastuolud ja kattuvus teiste ELi kemikaalialaste õigusaktidega ( nagu CLP, BPR, REACH);
  • kasutada uuenduslikke vahendeid, näiteks veebisaite, QR-koode, rakendusi jne, et edastada tarbijatele mitteolulist teavet

Need järeldused on seega täielikult kooskõlas kemikaale käsitlevate õigusaktide 26. juunil 2019 avaldatud fitness check tulemustega.

Komisjon ei rõhuta, milliseid järelmeetmeid tuleks võtta (ega mille alusel, ega tähtaegu).