Lõhkeainete lähteainete turustamise uued suunised

Pictogram

Jaaninädalal avaldati Suunised lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist käsitleva määruse (EL) 2019/1148 rakendamiseks, mis on leitavad kõigis EL keeltes SIIN.  

Nende suuniste eesmärk on aidata liikmesriikide ametiasutusi, ettevõtjaid ja internetipõhiseid kauplemiskohti määruse (EL) 2019/1148 kohaldamisel. Liidu õiguse siduva tõlgendamise pädevus on ainult Euroopa Liidu Kohtul.

Juhime tähelepanu, et mõiste „reguleeritud lõhkeainete lähteaine“ määratlusest on välja jäetud „rohkem kui viiest ainest koosnevad homogeensed segud, milles iga I või II lisas loetletud aine kontsentratsioon on väiksem kui 1 % massiprotsenti“ (artikli 3 lõige 13). Määrusega on aga hõlmatud kuni viit ainet sisaldavad või suurema lõhkeainete lähteainete kontsentratsiooniga tooted.

Kindlasti soovitame pöörata olulist tähelepanu IV jaos olevatele müügiaegse kontrolli nõuetele (eriti mis puudutab ostja identifitseerimist) ning VI jaos olevatele tarneahela teavitamise nõuetele. Lisaks on oluliselt täpsustatud internetimüügiga seotud temaatikat.