Muudatused teatud REACH teabenõuetes

Pexels

Komisjoni määruse kohaste REACH-määruse lisade muudatuste eesmärk on selgitada teatavaid teabenõudeid, mida ettevõtted peavad esitama. REACHi registreerimistoimikutes ja ECHA kohaldatavate hindamistavade õiguskindluse suurendamiseks. Euroopa Komisjon on läbi vaadanud teatud REACH-määruse teabenõuded ja selle muudatusega seotud muudatused hakkavad kehtima 2022. aasta 14. oktoobrist.

 

Mõju REACH-määruse registreerijatele:

ECHA soovitab ettevõtetel alustada ajakohastatud lisadega tutvumist, kuna need võivad käivitada oma REACHi registreerimistoimikute värskendamise. Aitamaks registreerijatel teabenõuetest aru saada, ajakohastab ECHA oma juhendmaterjale ja kavatseb avaldada REACH-määruses registreerijatele mõeldud põhiteabe 2022. aasta teisel poolel.

 

ECHA veebisaidi kohaselt puudutavad peamised muudatused:

Kohandamise nõuded ja erieeskirjad:

  • in vitro ja in vivo mutageensusuuringud, täpsustades, millal on mutageensusprobleemide põhjal vaja täiendavaid uuringuid;
  • reproduktiivtoksilisuse uuringud, milles määratakse kindlaks eelistatud loomaliigid ja manustamisviisid ning selgitatakse tingimusi, mis põhjustavad muredel põhinevate täiendavate uuringute vajaduse;
  • veekeskkonna toksilisuse uuringud, selgitades, millal tuleb lühiajaliste uuringute asemel või neile lisaks teha pikaajalisi uuringuid;
  • maismaa- ja setteorganismide toksilisuse uuringud, milles täpsustatakse, millal on lühiajaliste uuringute asemel vaja pikaajalisi uuringuid, ja selgitatakse, et pikaajaliste katsetega tuleb uurida nii lagunemis- kui ka muundumissaadusi; ja
  • lagunemise ja bioakumulatsiooni uuringud, täpsustades, millal on vaja täiendavaid katseid, sealhulgas nii lagunemis- kui ka muundumissaaduste uurimist.
  • Ainuesindajate kohustus esitada andmed ELi-välise tootja kohta, keda nad esindavad.

 

Aine identifitseerimise teave, sealhulgas:

  • nõue kirjeldada koostist, nanovormi või sarnaste nanovormide kogumit, mis on seotud REACH-määruse VII–X lisa teabenõuete täitmiseks esitatud teabega;
  • uued nõuded teadmata või muutuva koostisega ainete, komplekssete reaktsioonisaaduste või bioloogiliste materjalide (UVCB) kristallstruktuuri ja koostise teatamise kohta; ja
  • täpsustatud nõuded koostisosade, lisandite ja lisaainete aruandlusele ning analüütilisele teabele.

 

Rohkem infot leiab Euroopa Liidu ametlikult veebilehelt ja ECHA koduelehelt.