Puhastusvahendite tööstuse võtmeseisukohad CLP määruse muutmise osas

Pexels

Lapsekindel kinnitus (CRF) ja puutetundlik ohuhoiatus (TWD)
• Kuigi lapsekindla kinnituse (CRF) ja puutetundliku ohuhoiatuse (TWD) nõude laiendamist rohkematele kategooriatele, näiteks 1. silmakategooriale, võib intuitiivselt pidada kasulikuks, on sellel praktikas soovimatud negatiivsed tagajärjed ohutusele.
• Silmaohu 1. kategooria ei ole võrreldav nahasöövitusega ja tekitab segadust, kuna tarbijad ei suuda eristada ohtlikke tooteid vähem ohtlikest.
• Laiendus tähendab, et mõned igapäevaselt kasutatavad tooted (nt käsinõudepesuvedelik) nõuavad CRF-i, mida tavaliselt leidub söövitavatel toodetel. Tarbijauuringutest on teada, et tarbijad ei sulge pakendit uuesti või valavad tooted teise konteinerisse, et vältida avamise ja sulgemise keerulist/aeganõudvat tegevust.
• See mõjutab negatiivselt toote jätkusuutlikkust, piirates ringlussevõetud materjalide kasutamist, CRF-pakendite ringlussevõetavust ja taastäitemüügi mudelit. Lisaks takistab see jätkusuutlikkuse algatuste edenemist, näiteks toodete kontsentreerimine, mis võimaldab tootjatel kasutada vähem pakendeid, vähem vett ja vähendada transpordikaalu, mis vähendab toote süsiniku jalajälge, kuid võib halvendada toote klassifikatsiooni.

Fondi suuruse tõstmine
• Komisjoni mõjuhinnang ei toeta kirjasuuruse tõstmist ja CEPE tellitud uuring näitab, et kirjasuuruste 1,2 mm ja 1,4 mm loetavus 30 cm kauguselt ei erine üksteisest ning ainult 1 osaleja 49-st leidis, et 1,4 mm on eelis 1,2 mm üle 60 cm lugemiskaugusel.
• Märgistuse kirjasuuruse tõstmine vähendab vaba ruumi, et esitada etiketil olulist ohutust ja säästvat kasutamist käsitlevat teavet, nagu nõutakse CLP-määruse, detergentide määruse ja muude õigusaktidega.
• See vähendaks mitme keele jaoks saadaolevat ruumi, mille tulemuseks oleks vajalike laoühikute (stock keeping units -SKU) kasv, millega kaasneks Euroopa ettevõtetele märkimisväärne keskkonnakoormus ja rahalised kulud.
• SKU-de kasv tooks kaasa rohkem pakendeid, rohkem energiat tootmisel, ladustamisel ja transportimisel ning vananenud toodete hävitamist, mis on vastuolus pakendite ja pakendijäätmete määruse (PPWR) eesmärgiga minimeerida pakendeid.
• Volditavate siltide kasutamise paindlikkus on teretulnud, kuid need ei sobi teatud tootekujude, suuruste ja kasutusalade jaoks ning neid võib olla raskem taaskasutada segatud materjalisisalduse ja tugevamate liimide kasutamise tõttu.
• Alla üheliitriste toodete kategooria kehtestamine ECHA juhiste järgi annaks tootjatele rohkem paindlikkust.
 

ROHELISED VÄITED
• Tarbijate võimestamise direktiiv rohelise ülemineku jaoks ning roheliste väidete põhjendamise direktiiv kaitsevad tarbijaid ja ettevõtteid rohepesu eest ning võimaldavad tarbijatel teha teadlikke ostuotsuseid, mis põhinevad usaldusväärsetel keskkonnaalastel väidetel ja märgistel.
• Regulatiivne sidusus ja õiguskindlus on olulised; kuna keskkonnaalased väited ja nendega seotud probleemid on nende kahe õigusaktiga (mis praegu läbivad seadusandlikku tavamenetlust) piisavalt reguleeritud, ei ole CLP määrus nende samade teemade täiendavaks lahendamiseks õige õigusakt.
• Keskkonnaalased väited mängivad otsustavat rolli innovatsiooni ja positiivsete muutuste käivitamisel kogu meie tööstuses ning nende tõsine piiratus takistab edasiminekut jätkusuutlikuma tuleviku suunas.
• Keskkonnaalaste väidete keelamine CLP-klassifikatsiooniga (või täiendava ohu märgistusega) toodete puhul on ebaproportsionaalne ja paljude ELi rohelise kokkuleppe eesmärkidega vastuolus.

 

MÄRGISTUSE UUENDAMISE AJAD
• Allkasutajad on väärtusahela lõpus ja tarnivad mitmekesise koostise ja suurusega tooteid otse tarbijatele ja professionaalsetele kasutajatele.
• Eneseklassifikatsioonist tulenevat märgistuse uuendamise 6-kuulist üleminekuperioodi on allkasutajatel võimatu täita ning see tekitaks praaki, toodete ümbertöötlemist/ümbermärgistamist ja tarbetut kaupade transporti, mis on vastuolus Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega.
• Sellel on ebaproportsionaalselt suur mõju VKEdele, kes majanduslikel kaalutlustel töötavad sageli suure hulga tooteühikutega, mida toodetakse ja ladustatakse korraga.
• Üleminekuperioodid, sõltumata märgistuse muutmise põhjusest, peavad jätma tarneahelas osalejatele piisavalt aega meetmete elluviimiseks, nagu see on tagatud ka ühtlustatud klassifitseerimise delegeeritud õigusaktide üleminekuperioodide puhul.