EL-ülesed uued nõuded joogiveega kokkupuutuvate materjalide keemilisele koostisele

Pexels

EL Komisjon avaldas 23.01.24 pressiteate, milles märgib, et joogivesi muutub ohutumaks tänu uutele kogu ELi hõlmavatele hügieenistandarditele veega kokkupuutuvatele materjalidele ja toodetele. 

Komisjon võttis vastu uued minimaalsed hügieenistandardid joogiveega kokkupuutuvate materjalide ja toodete jaoks. Neid kohaldatakse alates 31. detsembrist 2026 materjalide ja toodete suhtes, mida kasutatakse uutes käitistes või vanemate käitiste renoveerimisel või parandamisel. Need standardid hoiavad ära mikroobide kasvu ja vähendavad kahjulike ainete joogiveesse leostumise ohtu.

Uusi standardeid kohaldatakse materjalide ja toodete suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks uutes veevõtu-, puhastus-, hoiustamis- või jaotusrajatistes või remonditöödes, näiteks toitetorudes, ventiilides, pumpades, veearvestites, tarvikutes ja kraanides. See muudab vee joomiseks ohutumaks ning EL-üleses vaates vähendab asjaomaseid materjale ja tooteid tootvate ettevõtjate ning riiklike ametiasutuste halduskoormust. Küll aga tuleb arvestada, et väikeste ettevõtete või riikide puhul ei pruugi see väide paika pidada, kuivõrd senised kohalikud reegilid võivad olla nende puhul oluliselt lihtsamad ja leebemad, kui need, mis nüüd EL -üleselt kokku lepiti. 

Seni on kogu ELis toimunud vähe ühtlustamist ning tootjad olid kohustatud taotlema erinevaid lubasid igas liikmesriigis, kus nad soovisid oma tooteid müüa. Uued eeskirjad lihtsustavad ka iga riikliku ametiasutuse poolt varem tehtud heakskiitmistööd. Küll aga tuleb arvestada, et on ka riike, kus varasemat selle sarnast loastamise süsteemi üldse ei eksisteeri. 

Uutele ELi standarditele vastavad materjalid ja tooted saavad ELi vastavusdeklaratsiooni ja ELi erimärgise. Seepärast võib toodet müüa kogu ELis ilma võimalike rahvatervise- või keskkonnaprobleemidega seotud piiranguteta.

Järgmised sammud

Pärast seda, kui komisjon on kolm delegeeritud õigusakti vastu võtnud, on Euroopa Parlamendil ja nõukogul nüüd vastuväidete esitamiseks aega kaks kuud. Vastasel juhul jõustub delegeeritud õigusakt. Kõik kuus õigusakti avaldatakse eeldatavasti Euroopa Liidu Teatajas pärast nimetatud kahe kuu möödumist.

Käimas on töö joogiveedirektiivis nõutud täiendavate meetodite ja suunistega, sealhulgas selle kohta, kuidas mõõta joogivees mikroplasti ning per- ja polüfluoritud alküülühendeid (PFAS).

Vaata täpsemalt SIIT