Energia- ja ressursitõhusus

 

Ressursid nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on meie tervise, elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks väga olulised. Varud on aga piiratud ja kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu. Lisaks ressursside säästmisele on oluline rõhk töökindluse tõstmisel, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine.

Ressursitõhus tootmine aitab ettevõtetel luua väiksema materjalikuluga suuremat väärtust. Selle põhimõtted annavad ettevõtjale just need vajalikud abinõud, tehnoloogiad ja lahendused, mis aitavad muuta tootmise efektiivsemaks ning hoida kokku ressursse ja kulusid.

Keskkonnaministeerium rakendab aastani 2020 „Ettevõtete ressursitõhususe” meedet, millega toetatakse Eesti tööstusettevõtteid kogumahus 110 miljoni euroga, eesmärgiga parendada ettevõtete ressursitõhusust.

Ressursitõhususe meede on loodud tööstuses vajalike investeeringute ja tehnoloogiliste uuenduste kiirendamiseks.

Miks teha ressursikasutuse analüüs?

 • Annab ettevõttele hea ülevaate sellest, kus ja kui palju erinevaid ressursse nende tegevuses kulub.
 • Toota saab sama palju aga ressursse kulub vähem.
 • Finantseerijad nõuavad järjest täpsemaid ülevaateid ressursside kasutusest.
 • Kliendid on järjest enam keskkonnateadlikud ja otsivad tooteid ja teenuseid, mis on loodussõbralikumad

Ettevõtte jaoks algab toetuse taotlemine sooviga ressursitootlikkust tõsta. Et seda kõige mõistlikumalt korraldada, tuleb ettevõttes kõigepealt teha ressursikasutuse analüüs. Selleks on vaja leida vastav spetsialist või sellist teenust pakkuv firma, kes aitab vajalike muudatusi planeerida, nii et need ettevõttele kõige tulusamad oleksid.

Ressursikasutuse analüüs ehk ressursiaudit on süstemaatiline protseduur, mis annab adekvaatse ülevaate olemasolevast ressursikasutusest analüüsitaval objektil. Põhineb analüüsitava objekti sisend-väljundvoogude analüüsil ning määrab tegurid, mis mõjutavad ressursside tarbimist. Analüüs määratleb ja järjestab võimalikud ressursisäästumeetmed.

2018.a on tehtud ressursi tõhususe analüüsid Kiviõli Keemiatööstuses ja Mayeri Industries-es.

Pärast sobilike lahenduste leidmist ja väljavalimist saab ettevõte neisse investeerida ja seeläbi oma tootmist ressursitõhusamaks muuta. Et pidevalt areneva tehnoloogiaga sammu pidada ja häid lahendusi tõhusalt ära kasutada, tasub ettevõttel oma ressursikasutust regulaarselt spetsialisti abiga hinnata.

Selleks, et ressursitõhususe parandamist ettevõttele lihtsamaks muuta, toetatakse ressursitõhususe meetmega nii ressursikasutuse analüüside kui ka investeeringute tegemist. Igal tööstussektori ettevõttel on võimalik saada kuni 7500 eurot (või 50% kulust) toetust ressursikasutuse analüüsi tegemiseks. Selleks peab analüüs vastama Keskkonnaministeeriumi poolt seatud nõuetele .

Kui nõuetele vastav detailne ressursikasutuse analüüs on tehtud, saavad mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted taotleda toetust seal soovitatud parendusmeetmete rahastamiseks. Toetus on maksimaalselt 50 % projekti kuludest ja kuni 2 000 000 eurot ettevõtja kohta. Toetuse määr on erinev vastavalt sellele, millise abi liigi ettevõte valib – kas riigiabi vastavalt EL üldisele grupierandi määrusele või vähese tähtsusega abi.

Ressursitõhusad lahendused

Meetme raames  toetatakse  nii terviklike ressursisäästu lahenduste väljatöötamist ja rakendamist kui ka seadmete soetamist või väljavahetamist, kui need aitavad ettevõttel ressursse säästa. Toetatakse ka lahendusi, mis võimaldavad tootmisprotsesse efektiivsemalt juhtida või tootmisjääke kasutusele võtta.

Kümme viisi, kuidas  oma tootmist tõhusamaks muuta:

 1. Kasutage ökodisaini põhimõtteid!
 2. Võtke kasutusele keskkonnajuhtimissüsteemid!
 3. Automaatjuhtimine IT-lahendustega!
 4. Juhtige kütet ja ventilatsiooni automaatselt!
 5. Jälgige energiakasutust IT-lahendustega!
 6. Võtke kasutusse jääksoojus!
 7. Uuendage valgustust!
 8. Uuendage tootmisseadmeid!
 9. Muutke tootmisjäägid ressursiks!
 10. Muutke jäätmed ressursiks!

 

Allikas: siin