EKTLi arvamus ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekirja ja piirnormide määruse kohta

AI-generated

Kliimaministeerium esitas juba varem EKTL-le kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 36 lõike 2 alusel kehtestatava määruse „Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete nimekiri ja piirnormid“ eelnõu. Teades, et keemiatööstusettevõtete seisukohad nimetatud määruse asjus kattuvad paljuski teenusepartneriteks olevate vee-ettevõtete omadega ning Eesti Vee-ettevõtete Liit on antud määrusele oma ettepanekud esitanud, siis ei pidanud EKTL vajalikuks enne eelnõu korrigeerimist seda eraldi kommenteerida.
Arvestades, et nüüdseks enam kui nelja kuu jooksul ei ole Kliimaministeerium nimetatud määruse eelnõu uuendatud versiooni kooskõlastamiseks esitanud, pidasime selguse huvides vajalikuks esitada ka oma arvamus.

EKTL on vastu tööstusklientidele nende spetsiifikast tulenevate lepinguliste eripärade kaotamisele. Välja pakutud ühetaoliste lepingutingimuste nõue tekitaks terava õiguspärase ootuse riive, sest mitmed tööstusettevõtted on oma seniste suuremate lepinguliste panustega võimaldanud vee-ettevõtetel investeerida puhastusvõimekuse tõstmisse, mis on olnud otseselt vajalik samade tööstusettevõtete spetsiifiliste reovete puhastamiseks. Kui kõigile tööstusettevõtetele tuleb edaspidi kehtestada ühetaolised lepingutingimused, siis on selge, et osa ettevõtteid peavad oma reovee tekkega seotud tootmistegevust kordades vähendama ning osa ettevõtteid saavad enda vajadusi kordades ületavaid puhastisse suunatava reovee maksimaalseid piirnorme.

Vaata pöördumise tervikteksti alljärgnevast dokumendist.