Pexels

Tööstusheite vähendamine: uus IED

Uued eeskirjad vähendavad inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks tööstusrajatiste ning suurte sea- ja linnufarmide kahjulikke heitmeid. Parlament võttis 12.03.2024 vastu kokkuleppe liikmesriikidega ...
Pexels

CLP uuendamine - 22. ATP eelnõu kooskõlastamine

Käesoleva ettepaneku eelnõu eesmärk on kohandada määrust (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP-määrus) tehnika arenguga, et muuta CLP-määruse VI ...
Pexels

Majanduspoliitika plaani tutvustamine 15. märtsil

Jagame alljärgnevalt MKM-i kutset majanduspoliitika uut plaani tutvustavale üritusele. Eesti majandus vajab uut hoogu. Senised konkurentsieelised on ammendunud ja pikaajaline vaade majandusele nõuab ...