Biotsiidid

Biotsiidid

Biotsiid on  toode, mis sisaldab toimeainena kemikaali või mikroorganismi, mis hävitab, tõrjub, muudab kahjutuks või võitleb inimesele kahjulike organismide vastu. Sama eesmärgiga füüsikalise või -mehaanilise toimega tooted ei ole biotsiidid. Samuti töödeldud toode, millel on esmane biotsiiditoime, loetakse biotsiidiks.

Biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist käsitleb biotsiidimäärus (määrus (EL) 528/2012), mille eesmärk on parandada biotsiidituru toimimist Euroopa Liidus, tagades samas inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme. Biotsiidi ei tohi turul kättesaadavaks teha ega kasutada ilma biotsiidimääruse 528/2012/EL kohaselt antud loata või biotsiidiseaduse kohaselt antud registreerimistunnistuseta.

Määruse tekst võeti vastu 22. mail 2012 ja seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2013, kuid teatud sätetele on ette nähtud üleminekuaeg.

Pexels

Seega kõik biotsiidid peavad saama enne turule laskmist loa ja biotsiidides sisalduvad toimeained peavad olema eelnevalt heaks kiidetud

Siiski tehakse sellest põhimõttest ka erandeid. Näiteks võib läbivaadatavaid toimeaineid ja neid toimeaineid sisaldavaid biotsiide turustada ajal, mil oodatakse heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist. Samuti võib taotleda ajutist luba veel hinnatavaid uusi toimeaineid sisaldavate toodete turustamiseks.

Biotsiidimääruse eesmärk on ühtlustada turgu liidu tasandil, lihtsustada toimeainete heakskiitmise ja biotsiidide loamenetlusi ning kehtestada liikmesriikidele hindamiseks, arvamuste ja otsuste vastuvõtmiseks ajakavad. Määrus toetab ka loomkatsete vähendamist, kehtestades andmete jagamise kohustuse ja edendades alternatiivsete katsemeetodite kasutamist.

Samaselt varasemale direktiivile kiidetakse toimeained heaks liidu tasandil, millele järgneb biotsiidide lubade andmine liikmesriigi tasandil. Loa kehtivust saab laiendada teistele liikmesriikidele vastastikuse tunnustamise kaudu. Samas nähakse uue määrusega ette võimalus taotleda uut, liidu tasandi luba.

Taotluste esitamiseks ning andmete ja teabe vahetamiseks taotleja, ECHA, liikmesriigi pädevate asutuste ja Euroopa Komisjoni vahel kasutatakse spetsiaalset IT-platvormi – biotsiidiregistrit (R4BP 3). Taotluste koostamiseks kasutatakse IT-vahendit IUCLID 5.