Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse on tegevuste kogum, mille abil kaitstakse nii inimese vahetut elukeskkonda ja loodust tervikuna negatiivsete mõjude eest, mis on põhjustatud mistahes inimtegevusest. Keskkonnakaitse on väga lai distsipliin, kuid selle oluliste valdkondadena võib välja tuua õhu-, vee-, mullakaitse ning jäätmekäitluse. Keemiatööstus on kõigis neis keskkonnavaldkondades tugevalt reguleeritud ning tegutsemine eeldab kõrgetasemelist keskkonnanõuete ja -standardite täitmist. See on muu hulgas tagatud tööstusheidete kontrolli (keskkonnaload) ning parima võimaliku tehnika nõuetega, aga samuti tööstuse vabatahtliku algatuse "Hoolime&Vastutame" rakendamise kaudu. 

Keskkonnakaitse meetmed kujundatakse keskkonnapoliitika abil ning EKTL püüab keemiatööstuse vaadet esindada suhtluses Keskkonnaministeeriumi ja allasutustega. Samuti tegeleme katusorganisatsioonide abil EL tasemel kõige põletavamate teemade ja eesseisvate muudatuste vahendamist liikmes-ettevõtetele. 

Keemiatööstuse seisukohast on kahtlemata oluliseks ühisnimetajaks kemikaalide käitlusnõuded ja ohtlikud ained (kemikaalid) erinevates valdkondades - see temaatika on suuremal või vähemal määral seotud peaaegu kõigi keskkonnavaldkondadega (õhk, kliima, vesi, muld, jäätmed jne). EKTL, olles asjatundja kemikaaliküsimustes, panustab seisukohtade ja arvamustega õigusraamistikku harmoneerimaks kemikaalide käsitlust erinevate valdkondade raames.