Kemikaaliohutus

Kemikaalivaldkond on väga lai ning seda otseselt või kaudselt reguleerivaid õigusakte palju. ELis kemikaalide turustamist käsitlevad üldeeskirjad on sätestatud REACH- ja CLP-määruses. Neid kahte horisontaalset kemikaaliohutuse õigusakti täiendavad muud valdkondlikud õigusaktid, nt biotsiidimäärus, detergentide määrus, POP, LOÜ ja SEVESO õigusaktid, väetisemäärus, kosmeetikamäärus jne, jne. Määrused rahuldavad olulist ettevõtlus- ja ühiskondlikku vajadust kemikaalide ohutu käitlemise ja kasutamise järele.

Sageli võib osutuda keeruliseks tuvastada, millised nõuded ja millises osas ettevõtete tegevusele täpselt kohalduvad. Kuivõrd meie liikmete tegevusalad varieeruvad põlevkiviõlist kosmeetikani ja detergentidest ehituskeemiani, siis omame parimat võimalikku valdkonnaülest tervikpilti ning abistame ka oma liikmeid selles orienteerumisel. Samuti oleme katuseks, mille all valdkonna ettevõtted saavad lihtsal moel kogemusi jagada ja parimaid praktikaid vahetada.

Alljärgnevalt on toodud ülevaade teemadest, millega igapäevaselt tegeleme. 

REACH-määrus

REACH on põhiline kemikaale käsitlev ELi õigusakt, mis kohaldub sisuliselt kõigile tööstus- või kutsetegevuses või tarbijate poolt kasutatavatele üksikutele ainetele või segus või toodetes sisalduvatele ainetele. Seega mõjutab REACH enamikku tööstusharudest ja seda kohaldatakse enamikule ELi ettevõtjatest. REACHiga kehtestatakse maailmas kõige ambitsioonikamad kemikaaliohutuse standardid.

EKTL on tegelenud REACH-ga selle väljatöötamise algusest alates. Oleme pakkunud oma liikmetele kõrgetasemelisi väliskoolitusi ning vahendanud kõige asja- ja ajakohasemat oskusteavet olulisimatelt valdkonna katusorganisatsioonidelt EL-is. Jätkame oma liikmete informeerimise ja nõustamise ning tiheda koostöö arendamisega pädevate asutuste ja erialaorganisatsioonidega.  

Vaata täpsemalt

CLP-määrus

CLP-määrus on ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlev määrus (EÜ) nr 1272/2008. Sellega täiendatakse REACHi ja tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitatakse märgistusel standardlausete ja piktogrammide abil selgelt kemikaalide ohtudest.

Vaata täpsemalt

Kemikaaliseadus

Eestis reguleerib kemikaalide valdkonda Kemikaaliseadus ning seda kohaldatakse kemikaalile ja seda sisaldavale tootele ning nende käitlemisele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud muu seaduse, Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingu või Euroopa Liidu õigusega. 

Kemikaaliohutusealase olukorra ja arengutrendide analüüsimine riigis on Sotsiaalministeeriumi ülesanne, samuti ettepanekute tegemine vajalike uuringute/analüüside läbiviimiseks, arengukava kaasajastamiseks, kemikaalide ohutuks kasutamiseks vajalike poliitikamuudatuste (sh õigusloome) väljatöötamine, kaasates protsessi asjakohaseid huvitatud osapooli. Siduvaks lüliks nende ülesannete täitmisel on Kemikaaliseaduse alusel moodustaud Kemikaaliohutuse Komisjon (KOK), mis on nõuandev organ ning mille liikmeteks on valitsusasutuste esindajad ja teised asjatundjad sh EKTLi esindaja.

Vaata täpsemalt

Biotsiidimäärus

Biotsiidimäärus (EL) nr 528/2012 käsitleb biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist. Biotsiidides sisalduvate toimeainete abil kaitstakse inimesi, loomi, materjale ja tooteid kahjulike organismide, nt kahjurite ja bakterite eest. Määruse eesmärk on parandada biotsiidide turu toimimist ELis, tagades samas inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Vaata täpsemalt

Muud õigusaktid

Kemikaalide tootmise või kasutamisega otseselt või kaudselt seotud õigusakte on väga palju. Tihti on reguleeritud kas konkreetsed ained, teatud ainete grupid või hoopis nende mõningad kindlaksmääratud kontsentratsioonid või kasutusalad. Seega esimene samm ettevõtete jaoks nõuete tuvastamisel on alati võimalikult täpse kemikaali (toote)registri omamine – nii kasutatavate kui ka toodetavate kemikaalide (ja neid sisaldavate toodete) kohta.

Tihti tuleb lähtuda mitmest olulisest regulatsioonist samaaegselt - nt puhastusvahendite puhul on olulised nii tavapärased eelpooltoodud kemikaaliregulatsioonid kui ka valdkonnaspetsiifiline detergentide määrus; 

Vaata täpsemalt