Kemikaalide vedu

 

Keemiatööstus panustab oluliselt kemikaalide veostega seonduvate toimingute jätkusuutlikkusesse. Ohutu, tõhus ja jätkusuutlik kemikaalide vedu on keemiatööstuse jaoks võtmetähtsusega. Keemiatööstuse kuvandit ja mainet silmas pidades on kemikaalide veol ohutuse tagamine, oma toodete ohutu käitlemine, arvestades nii keskkonnanõudeid kui ka ranget kooskõla õigusaktidega, kriitilise tähtsusega.

Keemiatööstus on tulenevalt eelnimetatud eesmärgist eestvedaja paljudele erinevatele tegevustele, mis aitavad kaasa vedude turvalisuse ja jätkusuutlikkuse tagamisele. Välja on arendatud mitmeid vabatahtlikke algatusi selleks, et edendada ja rakendada kemikaalide transpordil parimaid ohutute vedude praktikaid. Lisaks on tehtud väga palju, et parendada kogu logistikatoimingute keskkonnakoormust, vähendades laadimisel, mahalaadimisel, puhastamisel ja transpordil tekkivaid heitmeid.

Need algatused on endaga kaasa toonud paljude heade tavade ja suuniste väljatöötamise, mis käsitlevad mitmesuguseid teemasid ning mis on välja arendatud tihedas koostöös transpordiettevõtetega. Üheks peamiseks suuniste väljatöötajaks ja parimate praktikate jagajaks on ECTA ehk Euroopa Kemikaalitranspordi Liit - tegemist on samuti Respnsible Care rakendava ühendusega. Väljaantud juhenddokumendid tutvumiseks on SIIN

Lisaks kõigele eelnevale ning eesmärgiga juurutada standardite ja tööoperatsioonide taseme pidevat parendamist transpordifirmades, laohoonetes ja tankkonteinerite puhastusjaamades, on Cefic (loe täpsemalt siit) väljatöötanud ohutuse ja kvaliteedi hindamise süsteemi (SQAS).

Telko Estonia OÜ

Ohutusnõunik

Eesti Kemikaaliseadus § 13 sätestab, et ettevõte, kelle tegevuse hulka kuulub ka ohtliku kemikaali veoks pakendamine, peale- ja mahalaadimine, peab määrama ohutusnõuniku. Ohutusnõunik on ettevõtja heaks tegutsev kompetentne isik, kelle ülesanne on tagada ohtliku kauba veo ohutus ja vastavus nõuetele. Ohutusnõunik peab olema läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami ning saanud sellekohase tunnistuse.

Telko Estonia OÜ

SQAS

Lisaks kõigele eelnevale ning eesmärgiga juurutada standardite ja tööoperatsioonide taseme pidevat parendamist transpordifirmades, laohoonetes ja tankkonteinerite puhastusjaamades, on Cefic (loe täpsemalt alljärgnevalt) väljatöötanud ohutuse ja kvaliteedi hindamise süsteemi (SQAS).

 

SQAS

SQAS aitab transpordifirmadel tuvastada ja parendada oma puudusi ning aitab keemiatööstuse ettevõttetel hinnata oma teenusepakkujaid. SQAS on süsteem, mis hindab logistiliste teenuste osutajate tegevuse vastavust kvaliteedi, turvalisuse ja keskkonna nõuetele. SQAS hindamist läbiviiv isik ei juhindu üksnes mõnest sertifikaadist, vaid teeb järeldusi vastavalt üksikasjalikele raportitele. SQAS ei garanteeri tarnija teenuse ohutust ja kvaliteeti, vaid pakub mehhanisme, mis võimaldavad hinnata selle pidevat täiustumist. Antud süsteem pakub tarnijale otsest kasulikku tagasisidet, tuues välja viimase tugevad ja nõrgad küljed. SQAS puudutab nii maantee-, mere- kui ka raudteetransporti, laohooneid ja puhastusjaamu ning kemikaalide levitajaid

SQAS üldised printsiibid:

 • ühekordne, erapooletu hindamine
 • juhtimissüsteemide hindamine
 • ohutuse, keskkonna ja kvaliteedi aspektid
 • sõltumatud kvalifitseeritud inspektorid
 • ühtne küsimustik kogu tööstusharule
 • faktide leidmine/mitte edasilükkamine või tegematajätmine
 • ei ole sertifitseerimise süsteem
 • keemiatööstuse ettevõtted määratlevad oma miinimumstandardid

 

SQAS eelised:

 • võtmeelemendid täiustuvad pidevalt
 • vahend ohtlike kemikaalide veoste turvalisuse nõustamiseks
 • ühetaolised printsiibid on ühiselt transpordi- ja keemiatööstuse poolt väljaarendatud
 • ühekordne erapooletu hindamine
 • vähem dubleerimist
 • efektiivne vahend

 

SQAS hindamise viib läbi volitatud hindaja, kes on läbinud vastava koolituse ja omab vastavat Ceficu poolt väljastatud sertifikaati. Andmed võib leida Ceficu interneti  kodulehelt www.sqas.org , kus  on kirjas ka hindamise juba läbinud firmade nimekiri. Täita tuleb SQAS küsimustik, kuhu hindaja teeb oma vastavad märkmed. Küsimustik puudutab transpordifirma üldist informatsiooni firma profiili, selle juhtimise, ohutuse, tervishoiu ja töökeskkonna kohta. Vastata tuleb ligi 500 küsimusele. Vastused märgitakse enamasti kas Jah või Ei tulemustena. Edasi saadetakse lõppandmed CEFIC andmebaasi ja sealt positiivse vastuse korral väljastatakse sertifikaat, mis tõendab vastava firma kompetentsust. Ümberhindamised tehakse iga kolme aasta tagant

SQAS ametlikul kodulehel on alla-laetavad 6 Euroopa keelde tõlgitud kõiki valdkondi puudutavad küsimustikud ning neile vastavad juhenddokumendid SQAS/ESAD on uuendatud 2015 ja SQAS Rail küsimustik 2018

SQAS on hea töövahend keemiatööstuse ettevõtte transpordiohutuse eest vastutavale spetsialistile. Kasulikku teavet CEFIC kodulehe SQAS sektsioonist leiad SIIT!

 

ICE

ICE on üle-Euroopaline transpordi hädaolukordadele reageerimise süsteem, mille eesmärk on minimeerida õnnetuste mõju, millised võivad juhtuda, kemikaalide transpordil. Selle eesmärgi saavutamiseks on loodud vastav nn. Euroopa võrgustik, kuhu püütakse kaasata kõik Euroopa riigid ning seal kemikaalidega tegelevad ettevõtted. Antud võrgustikku kuuluvad riigid/ettevõtted on kompetentsed andma tõhusat abi pärast õnnetuse toimumist.
Kuna ICE programm on üks osa Hoolime ja Vastutame (Responsible Care) programmist, siis etendab ka ta selle programmi raames tähtsat osa, püüdes vältida õnnetusjuhtumeid nii kemikaalide transpordil kui ladustamisel.
 Juhul aga, kui need õnnetused siiski leiavad aset, siis annab see programm omapoolseid juhtnööre kiireks ja efektiivseks tegutsemiseks. Samuti osutavad ICE programmiga liitunud riigid/ettevõtted praktilist abi, osaledes oma inim- ja tehniliste ressurssidega päästeoperatsioonides. ICE programmis osalemine on vabatahtlik. Liitunud ettevõtted on kohustatud osutama abi kõikide õnnetuste likvideerimisel.

 ICE programmiga liitunud riigid kohustuvad:

 • töötama välja hädaolukordadele reageerimise programmi
 • vajaduse korral järgima ja kasutama selle programmi juhiseid
 • teha läbi kohalike keemiatööstuse liitude koostööd ekspertidega*
 • teha pidevat koostööd ning vahetada vajalikku informatsiooni nii rahvuslike kui rahvusvaheliste ICE programmidega

Täpsemad juhised ICE programmi kohta leiad SIIT

*EKTL ja Eesti ei ole ühinenud ICE programmiga

Transperanto

Termin "Transperanto" on tuletatud sõnadest transport, transparency (läbipaistvus) ja esperanto. Kemikaaliveo autode juhid terves Euroopas sisenevad kemikaale tootvatesse ettevõtete laadimiskohtadesse kemikaalide peale- ja mahalaadimiseks. Edukate peale- ja mahalaadimise operatsioonide läbiviimiseks, turvalisuse ja inimeste, seadmete ja transpordivahendite ohutuse tagamiseks on määrava tähtsusega efektiivne kommunikatsioon autojuhi ja laadimispaiga personali vahel. Seetõttu arendatagi välja “Transperanto” kui suhtlemiskeel. Eesmärgiga pakkuda kõige enim kasutatavat terminoloogiat, mis puudutab peale- ja mahalaadimist ning turvalisuse ja ohutusega seotud termineid.
Seetõttu soovitatakse igal autojuhil, kes siseneb kemikaalide tootmisega või käitlemisega tegelevale territooriumile, omandada oskus kasutada „Transperanto“ sõnaraamatut, milline on kasutusel enamikes kemikaalide laadimiskompleksides. Loomulikult soovitatakse ka kemikaalide tootmisega ja käitlemisega tegelevatel ettevõtetel ning ladustamise-, peale- ja mahalaadimise platside töötajatel omandada samuti selle sõnaraamatu kasutamine.

Külasta ka Transperanto veebilehte!